REKLAMACE

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Adresa provozovny je: Bisous s.r.o., Březí 128, 251 01 Březí u Říčan. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci můžete podat vyplněním reklamačního protokolu: Reklamacni_list_Bisous

Vrácení nebo výměnu zboží můžete učinit přes tento formulář: Formulář pro vrácení/výměnu

Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami společnosti Bisous s.r.o.

 

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VÝŇATEK Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK SPOLEČNOSTI BISOUS S.R.O.)

K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že je kupující spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě, že byla uzavřena smlouva, na základě které bude prodávající zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

Od smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem, zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy uvedené na začátku těchto obchodních podmínek. Pro odstoupení lze také využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím zde. 

Ani jako spotřebitel však nemůže kupující od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

Lhůta k odstoupení dle Podmínek se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy dle Obchodních podmínek je kupující povinen zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu. Kupující má nárok na to, aby mu byla vrácena cena za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který prodávající pro dodání zboží nabízel. V případě odstoupení z důvodu, že porušil smlouvu prodávající, hradí tento náklady spojené s navrácením zboží, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží kupujícím. 

V případě odstoupení od smlouvy bude kupujícímu cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, který uvede kupující v odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží prodávající obdrží. Zboží je nutné vrátit čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od smlouvy dle Podmínek však kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že prodávající ještě nevrátil cenu, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst pohledávku kupujícího na vrácenou cenu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než dodá kupujícímu zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Prodávající může také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (VÝŇATEK Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK BISOUS S.R.O.)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující (běžný spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Dřevěné výrobky nejsou určeny pro neustálý kontakt s vodou a vlhkostí – dřevo je živý materiál a pracuje. Pakliže dřevěné výrobky kupující ponechá delší dobu ve vodě nebo vodní páře, změní svůj vzhled i vlastnosti, ztmavnou a při dlouhodobém styku s vodou zplesniví. Reklamace na vady způsobené nesprávným použitím nebudou vyřízeny. Pro větší odolnost a zachování vlastností je nutné dřevo povrchově ošetřit proti vlhkosti.

 

Informace o reklamaci obdržíte také na telefonu +420 311 62 10 62, 602 488 657